Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2019

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                      Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

     TRUNG TÂM TƯ VẤN                                      

VÀ HỖ TRỢ NÔNG NGHIỆP

KẾ HOẠCH

Xét tuyển viên chức năm 2019 của Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp

      Căn cứ Quyết định số 168/QĐ-SNN-TCCB ngày 16 tháng 04 năm 2012 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp (có bổ sung);

      Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

      Căn cứ Nghị định 161/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định  về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

      Quyết định số 07/QĐ-SNN ngày 12 tháng 03 năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2019 cho Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp là 54 biên chế.

      Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 05 năm 2019 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

      Trung tâm xây dựng kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2019 như sau:

I. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH NHÂN SỰ:

      1. Vị trí, chức năng:

      Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp (gọi tắt là Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp) là đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tư vấn và hỗ trợ cho các thành phần kinh tế hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao kỹ năng và kiến thức về thị trường, xúc tiến thương mại, hỗ trợ cho chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp thành phố và xây dựng nông thôn mới.

      2. Cơ cấu tổ chức bộ máy, gồm có:

      Trung tâm tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp do Giám đốc quản lý và điều hành, có 01 đến 02 Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc theo từng lĩnh vực do Giám đốc phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về nhiệm vụ được phân công

      Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ nhiệm, miễn nhiệm

      Cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp gồm có: (05 phòng chức năng)

      - Phòng Tổ chức sự kiện và Xúc tiến thương mại

      - Phòng Nghiên cứu thị trường

      - Phòng Chứng nhân VietGAP (GAP)

      - Phòng Hợp tác – Đào tạo

      - Phòng Tổ chức hành chính (Hành chính, tổng hợp, kế toán)

      Chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp được giao năm 2019 của Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp là 54 biên chế, trong đó 51 viên chức và 3 hợp đồng 68

      Số lượng công chức, viên chức, nhân viên lao động hợp đồng (tính đến ngày 30/6/2019): 43 người

      - Công chức, Viên chức : 37 người

      - Hợp đồng theo Nghị định 68/NĐ-CP: 03 người (tài xế, bảo vệ)

      - Hợp đồng tạm tuyển: 03 người

      Trong đó gồm:

      - Ban Giám đốc: 03 người (Theo đề án VTVL là 03 người)

      - Phòng Tổ chức hành chính: 08 người (Theo đề án VTVL là 13 người)

      - Phòng Nghiên cứu thị trường: 09 người (Theo đề án VTVL là 09 người)

      - Phòng chứng nhận VietGAP: 07 người (Theo đề án VTVL là 11 người)

      - Phòng Hợp tác – Đào tạo: 05 người (Theo đề án VTVL là 07 người)

      - Phòng Tổ chức sự kiện – Xúc tiến thương mại: 11 người (Theo đề án VTVL là 11 người)

      3. Tình hình đội ngũ viên chức theo đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt:

TT

VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Chức danh nghề nghiệp tương ứng

Hạng của chức danh nghề nghiệp tối thiểu

Số lượng người làm việc

I

Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

 

 

16

1

Giám đốc

Chuyên viên hoặc tương đương

III

01

2

Phó Giám đốc

Chuyên viên hoặc tương đương

III

02

3

Trưởng phòng

Chuyên viên hoặc tương đương

III

05

4

Phó trưởng phòng

Chuyên viên hoặc tương đương

III

08

II

Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

 

 

28

5

 Nghiên cứu thị trường

Chuyên viên hoặc tương đương

III

07

6

Tổ chức sự kiện và Xúc tiến thương mại

Chuyên viên hoặc tương đương

III

08

7

Đánh giá chứng nhận VietGAP

Chuyên viên hoặc tương đương

III

08

8

Tư vấn, hỗ trợ, nâng cao năng lực trong nông nghiệp

Chuyên viên hoặc tương đương

III

05

III

Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

 

 

10

9

Tổ chức nhân sự

Chuyên viên hoặc tương đương

III

01

10

Kế toán

Kế toán viên trung cấp

IV

02

11

Thủ quỹ

Cán sự

 

01

12

Văn thư

Văn thư trung cấp

IV

01

13

Lưu trữ

Lưu trữ viên trung cấp

IV

01

14

Lái xe 

 

 

02

15

Phục vụ

 

 

01

16

Bảo vệ

 

 

01

 

Tổng cộng

 

 

54

II. NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC:

      Để có đủ nguồn nhân lực thực hiện tốt, có hiệu quả công tác hỗ trợ cho các thành phần kinh tế hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao kỹ năng và kiến thức về thị trường, xúc tiến thương mại, hỗ trợ cho chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp TP và các xã Nông thôn mới; Cung cấp các dịch vụ tư vấn, thông tin thị trường, sản phẩm; các chủ trương, chính sách hỗ trợ của Chính phủ cho các doanh nghiệp và thúc đẩy thị trường đầu vào, đầu ra; các vấn đề liên quan đến sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế ông nghiệp cho các thành phần kinh tế hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tổ chức và tham gia các họat động Nghiên cứu khảo sát thị trường, xúc tiến thương mại, hội nghị, hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực nông nghiệp; Chứng nhận quy trình sản xuất nông nghiệp tốt (GAP).

      Năm 2019, Trung tâm tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp cần tuyển 07 người có trình độ cao đẳng, đại học trở lên thuộc các chuyên ngành phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng phòng, ban. Cụ thể nhu cầu tuyển dụng vào các vị trí như sau:

      1. Phòng Chứng nhận VietGAP: 04 người. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông học, Bảo vệ thực vật, Lâm sinh, Kỹ sư công nghệ kỹ thuật môi trường. Mô tả công việc: Tổ chức chứng nhận VietGAP trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản.

      2. Phòng Hợp tác – Đào tạo: 02 người. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn, Cử nhân Kinh doanh nông nghiệp. Mô tả công việc: Tổ chức điều phối các lớp tập huấn, xây dựng nội dung tập huấn cho nông dân, viết bài cho website Trung tâm.

      3. Phòng Tổ chức hành chính: 01 người. Trình độ: Cử nhân Luật. Mô tả công việc: Tham mưu các hợp đồng kinh tế, công tác đấu thầu cho các chuyên môn nghiệp vụ, hỗ trợ thực hiện các công tác kế toán tổng hợp.

      (đính kèm bảng tổng hợp chỉ tiêu, cơ cấu, điều kiện tuyển dụng)

III. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

      1. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

      Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức

      Có đơn đăng ký dự tuyển;

      Có lý lịch rõ ràng;

      Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

      2. Hồ sơ dự tuyển:

      - Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển (Kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ)

      - Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã – phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

      - Bản sao giấy khai sinh hoặc CMND và bản sao sổ hộ khẩu thường trú.

      - Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khoá (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

      - Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

      - Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

Lưu ý: - Người dự tuyển sắp xếp hồ sơ theo thứ tự nêu trên.

           - Đối với văn bằng chuyên môn, ngoại ngữ, tin học:

      Chức danh nghề nghiệp: chuyên viên (A1) mã ngạch 01.003 - tốt nghiệp đại học trở lên, bao gồm: Kỹ sư Nông học, Bảo vệ thực vật, Lâm sinh, Kỹ sư công nghệ kỹ thuật môi trường, Cử nhân Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn, Cử nhân Kinh doanh nông nghiệp, Cử nhân Luật. Tin học, Ngoại ngữ theo đúng quy định của tiêu chuẩn ngạch tuyển dụng (hoặc Ngoại ngữ B, Tin học A).

      Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định pháp lụật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

      3. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 15/07/2019 đến 15/08/2019

      4. Địa điểm nhận hồ sơ:

      Số 186 Nguyễn Văn Thủ, P.Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

      5. Điện thoại liên hệ: (028) 3822 9427 (Phòng Tổ chức Hành chính)

IV. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC: Được thực hiện theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 05 năm 2019 của Bộ Nội vụ và Nghị định 161/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính Phủ.

      Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

      Vòng 1

      - Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2 quy định tại khoản 2 Điều này.

      - Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng phải thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2.

      - Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì phải tiến hành tổ chức xét vòng 2.

      Vòng 2

      a) Phỏng vấn hoặc thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định hình thức phỏng vấn hoặc thực hành tại vòng 2 này phù hợp với tính chất hoạt động nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

      b) Điểm phỏng vấn hoặc thực hành được tính theo thang điểm 100.

      c) Thời gian phỏng vấn 30 phút; thời gian thực hành do người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định.

      d) Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn hoặc thực hành.

      1. Dự kiến thành phần Hội đồng: có 05 hoặc 07 thành viên, bao gồm:

      - Chủ tịch Hội đồng: Giám đốc Trung tâm

      - Phó Chủ tịch Hội đồng: Phó Giám đốc Trung tâm

      - Ủy viên kiêm thư ký Hội đồng: Phó Trưởng phòng Tổ chức Hành chính.

      - Các ủy viên khác là những người có chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến vị trí tuyển dụng.

      - Thành lập các Ban Giúp việc gồm có Ban Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển và Ban sát hạch tổ chức thực hiện phòng vấn.

     2. Thông báo xét tuyển: Theo mục 8 của Nghị định 161

      Sau khi được Sở phê duyệt Kế hoạch xét tuyển Trung tâm ra thông báo xét tuyển. Nội dung: số lượng viên chức cần tuyển theo từng vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp; tiêu chuẩn và điều kiện tuyển dụng đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm ứng với chức danh nghề nghiệp, điều kiện ưu tiên; hình thức tuyển dụng; thành phần hồ sơ; thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ.

      Thông báo sẽ được đăng báo 03 kỳ liên tiếp trên một trong năm phương tiện thông tin đại chúng sau (báo Tuổi trẻ, Sài gòn Giải phóng, báo Người lao động, Đài tiếng nói nhân dân Thành phố, Đài truyền hình thành phố), Trung tâm đăng tải trên trang thông tin điện tử và niêm yết tại trụ sở làm việc.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

      1. Thành lập Hội đồng tuyển dụng và các Ban Giúp việc. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển, Trung tâm ban hành quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng và thực hiện theo quy chế kèm theo Thông tư 03/2019/TT-BNV

      2. Chậm nhất trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc tổ chức xét tuyển, Hội đồng tuyển dụng viên chức tổng hợp kết quả và báo cáo với Giám đốc để trình Sở công nhận kết quả xét tuyển viên chức.

      3. Phân công thực hiện: Giao Phòng Tổ chức Hành chính tiến hành các bước đúng theo kế hoạch xét tuyển viên chức tại đơn vị và báo cáo đúng thời gian quy định.

TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ NÔNG NGHIỆP

Tin Tức Liên Quan

Thông báo xét tuyển viên chức năm 2016

13-07-2016
Năm 2016, Trung tâm tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp cần tuyển 11 người có trình độ cao đẳng, đại học trở lên thuộc các chuyên ngành Công nghệ sinh học; Công nghệ thông tin; Ngữ văn Anh; Kinh tế nông nghi

Văn Bản Pháp Luật

Đơn Vị Hỗ Trợ

Chợ phiên nông sản an toàn

Đảng Đoàn Thể

Thống Kê

Đang Hoạt Động : 7

Hôm Nay : 79

Hôm Qua : 88

Số Lượt Truy Cập : 948